Samenvatting van de huidige*) situatie van de biogas en mestverwerkende installaties in Vlaanderen

*) december 2006

Voor het ogenblik zijn er 13 installaties (inclusief Ternat) aangevraagd, waarvan er 3 intussen in bedrijf werden gezet.

a. De 10 aanvragen die nog geen werkende installatie hebben opgeleverd. (zie tabel lijnen 1,3,4,5,6,7,8,9,12,13)
De problemen die door overheidsinstanties effectief werden erkend:

1. Geur: 9 aanvragen
2. Verkeersoverlast: 8 aanvragen
3. Geluid: 6 aanvragen
4. Landschap: 4 aanvragen.
Uiteindelijk werden van deze 10 aanvragen:
1. 7 aanvragen geweigerd,
2. 3 aanvragen zijn nog lopende (inclusief Ternat)
 

b. De 3 reeds vergunde en werkende installaties. (zie tabel lijnen 2,10,11)

Met al de installaties zijn er problemen:
1. Geur: 3 installaties
2. Verkeersoverlast: 2 installaties
3. Geluid: 2 installaties
Om deze redenen werden 1 installatie stilgelegd en een 2e heeft tijdelijk stil gelegen. De derde installatie wordt door het gemeentebestuur opgevolgd om de milieuproblematiek op te lossen. Het resultaat is dat deze installaties sterk aan (economische) rendabiliteit inboeten.


Als deze resultaten worden vergeleken met de modelinstallatie in Surice, waar steeds naar wordt verwezen) blijkt dat de milieuproblemen ook daar hoofdzakelijk dezelfde zijn als in Vlaanderen (geur, verkeersoverlast). Er worden slechts enkele woningen (2 woningen van de eigenaar) verwarmd, en de installatie bevind zich niet naast het lokale schooltje, maar op ongeveer 200m  daarvan.

De biogas en mestverwerkende installaties lossen het probleem van de mestoverschotten NIET op. De nutriëntenbelasting (stikstof en P2O5) vermindert niet na verwerking in de biogas en mestverwerkinginstallatie. Dit betekent dat de argumentatie dat deze optie een oplossing vormt voor de mestproblematiek NIET correct is. De achterliggende reden is dan ook een nieuwe bedrijfsactiviteit te ontwikkelen die landbouwmateriaal als grondstof gebruikt.

Er is dan ook geen onderscheid tussen dit soort van activiteit en de voedingsindustrie. Beiden gebruiken landbouwproducten als grondstof  om een eindproduct te produceren. De inplanting van dergelijke industrieën gebeurt steeds in een industriezone.

De ontwikkeling van biogas en mestverwerkinginstallaties heeft een positief effect op het milieu doordat een deeltje van de globale energiebehoefte kan worden ingedekt door recyclage van afvalproducten uit de landbouw en voedingsector.
Dergelijke installaties dienen dan ook mogelijk te zijn op plaatsen die een oplossing bieden aan de milieubelastende factoren (geur, geluid, verkeer). Dit zijn in eerste instantie industriezones. In deze zones is geen permanente bewoning, de geluidsbelasting verdwijnt in de globale geluidsproductie (de geluidsnormen zijn beduidend minder streng) en de infrastructuur is aangepast aan druk verkeer.

Gelet op al de voorliggende vaststellingen, blijkt dat:
1. de geur, verkeer en geluidsproblematiek een feitelijk gegeven is dat met dergelijke installaties is verbonden.
2. de oplossing eruit bestaat om dergelijke installaties toe te laten op specifieke locaties

Bij het toekennen van een milieuvergunning dient met al deze elementen dan ook rekening mee te worden gehouden.

Bij toetsing van de toegekende milieuvergunning aan de installatie in Ternat-Pangaardenstraat aan de bovenstaande vaststellingen, blijkt dat er geen enkel te toetsen element wordt voldaan.
 

Hier onder: tabel met samenvatting van de verschillende (aanvragen voor) biogas en mestverwerkinginstallaties.